Frågor och svar

Exempel på frågor som ställs från såväl låntagare som långivare.

Kan man ansöka om lån hos Kreditgarantiföreningen Norr?
Nej, föreningen lämnar inga lån men däremot kan vi ställa garantier (borgen) för lån och andra krediter hos olika långivare.

Hur stor kan er borgen vara?
Vår borgen kan maximalt uppgå till 60 % av den bedömda säkerhetsbristen (blancon). I kronor räknat kan vår borgen dock aldrig överstiga 300 000 kronor för företag som inte kan visa upp minst tre bokslut. Företag med minst tre bokslut kan få maximalt 600 000 kronor i borgen. T.ex. Ett företag med mer än tre bokslut kan få en borgen på 600 000 kronor om säkerhetsbristen uppgår till minst 1 000 000 kronor.

Är det gratis att få en borgen?
Nej det är inte gratis. En avgift debiteras den medlem som fått borgen och den uppgår till 4 % av utestående borgensbelopp. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott. Avgiften används inte till föreningens driftskostnader utan till och uppbyggnad av en buffert för kommande infriande.

Ska jag ha besked från er innan jag frågar banken?
Nej, du ska först fråga banken. Om de ställer sig positiva till din propå under förutsättning att du kan erbjuda dem bättre säkerheter så kan en borgen från Kreditgarantiföreningen Norr var en del i att få ihop finansieringen.

Tar föreningen ut säkerhet för den borgen som ni lämnar?
Nej, föreningen tar inte ut några säkerheter för kreditgarantier som lämnas.

Hur lång är er handläggningstid?
Om ansökningshandlingarna (finns på vår hemsida www.kreditgarantiforeningen.se) är komplett ifyllda och kompletterade med de handlingar som anges på blanketten ”Företagsuppgifter” så är vår handläggningstid 1 – 2 veckor. Tiden kan bero på hur snabbt vi får tag på bankhandläggaren för att förhöra oss om hur de har bedömt säkerhetsbristen.

Jag har redan en borgen hos er. Måste den avslutas innan jag kan få en ny?
Nej, du kan ha flera borgen så länge som det ryms inom takbeloppen 300 000 kronor resp. 600 000 kronor.

Måste man ha ett aktiebolag för att få en borgen?
Nej vi har inga krav på någon speciell företagsform.

Kan en borgen avslutas i förtid?
Ja om banken inte längre vill ha vår borgen t.ex. därför att krediten som vi borgar för löses i förtid. Så snart vi får tillbaka borgenshandlingen eller alternativt ett intyg från banken att borgen inte längre gäller så upphör vår debitering av borgensavgiften.

Jag ska överta ett företag, hur stor borgen kan jag få?
Man kan få borgen oavsett om man köper aktier/andelar i ett företag eller om man köper inkråmet. Takbeloppet 300 tkr resp. 600 tkr beror på den rörelse som man övertar. Styrelsen har möjlighet att bevilja borgen med 600 tkr om den övertagna rörelsen är intakt och kan uppvisa minst tre årsbokslut även om köparföretaget inte kan visa upp tre årsbokslut. Max 60 % av säkerhetsbristen gäller oavsett takbelopp.

Kan jag få avlastning på redan ingångna personliga borgensåtaganden?
Ja kreditgarantiföreningen kan avlasta borgensåtaganden som sammantaget överskrider 200 000 kronor men aldrig mer än 600 000 kronor.

Måste man betala medlemsinsatsen innan man kan få en borgen?
Nej man kan vänta med att betala in medlemsinsatsen till efter beslut från föreningen. Borgenshandlingen utfärdas dock aldrig utan att medlemsinsatsen är inbetald på föreningens konto.

Kan man få borgen för alla slags verksamheter?
Ja det finns inga begränsningar avseende branscher, konkurrenssituation eller regionalpolitiska regelverk.

Kan man få borgen för leasing och avbetalningsköp?
Ja. Det är ingen skillnad mellan lån, checkräkningskredit, avbetalningsköp eller leasing.

Kan ni lämna borgen för ett lån hos Almi?
Nej, vi ställer inte borgen hos Almi, Norrlandsfonden eller andra organ som hanterar statliga eller kommunala medel.

Jag har ju lämnat alla handlingar till banken. Kan ni inte be att få de uppgifter ni behöver från dem?
P.g.a. banksekretessen kan inte banken lämna ut handlingar till Kreditgarantiföreningen. Även kreditgarantiföreningen omfattas av banksekretessen och kan därför inte lämna ut handlingar eller annan information som rör en medlem till någon annan t.ex. banken.

Vårt företag är medlem i er förening men vi har aldrig använt oss av er borgen. Nu startar jag ett annat företag som behöver borgen.  Måste jag söka ett till medlemskap?
Om du inte vill att båda dina företag ska vara medlemmar så kan du överlåta det ena företagets medlemsinsats till det andra företaget. Den nya innehavaren ska anmäla det till föreningens styrelse som ska godkänna överlåtelsen.

Vårt företag gick in som medlem för fyra år sedan. Nu ska vi avveckla verksamheten. Kan vi få tillbaka medlemsinsatsen i samband med avvecklingen?
Nej medlemsinsatsen ska vara innestående 10 år. Du kan överlåta insatsen men då måste den nye innehavaren anmäla detta till föreningens styrelse som ska godkänna överlåtelsen.

Mitt företag har gått i konkurs. Vad händer med medlemsinsatsen?
Om inte konkursboet överlåter medlemsinsatsen och den nye innehavaren godkänns av föreningens styrelse kommer medlemsinsatsen efter att konkursen avslutats att tillföras föreningens reservfond sedan ev. kvittning gjorts för motfordringar som föreningen har på den medlem som försatts i konkurs.