Hur drivs föreningen?

Förening drivs som en ekonomisk förening. Motivet är att medlemmarna tar ett gemensamt ansvar för föreningens verksamhet och utveckling. Organisationsformen innebär att det är lätt att vinna medlemskap. Det finns inte någon övre gräns för det egna kapitalet, vilket underlättar för nya medlemmar att få plats. En medlem har en ovillkorlig rätt att utträda ur föreningen.

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna utses av föreningsstämman och minst fem av dessa ledamöter skall vara direkt eller indirekt medlem.

Ordinarie föreningsstämma väljer varje år en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor samt suppleanter för dessa.